CHIKASHI SUZUKI

Issa Lish 2015 Tokyo

Guama with Noir Kei Ninomiya comme des garçons 2019 Tokyo

Nana Komatsu 2015 Tokyo

Meguro Tokyo 2019

Angela Yuen 2018 Shinjuku Tokyo

Fan Bingbing 2018

MAGGY for free magazine

Tetsuko Kuroyanagi for FRaU magazine AD

Sakura Ando / Purple Fashion